آدرس ما

  • ارومیه
    ،خیابان مافی نرسیده به خیابان مدیریت
    طبق همکف دانشگاه آفاق

  • 04432340941

  • yatakpasha.com